Uncategorised

W okresie wakacji aktywność dzieci, młodzieży i dorosłych trenujących w Volley Świecie skupiała się głównie na siatkówce plażowej, chociaż nie zabrakło również akcentu halowego.

Już 26 czerwca zorganizowaliśmy I Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Prezesa Volley Świecie. Do rywalizacji zaprosiliśmy 12 par skłądających się z lokalnych i regionalnych zawodników, pasjonatów siatkówki.

Turniej rozegraliśmy systemem brazylijskim (do dwóch przegranych meczów). We wszystkich meczach gra toczyła się do 2 wygranych setów do 15 punktów (z dwoma punktami przewagi, tie-break do 11 punktów).

Do dyspozycji mieliśmy 2 boiska, na których zawodnicy rozegrali łącznie 22 spotkania. Pogoda była iście letnia, a zawody trwały do późnych godzin popołudniowych.

Zwycięzcą turnieju okazała się para Maciej Karolczyk i Adrian ŚcigockiDrużyny za miejsca 1-3 otrzymały nagrody rzeczowe, drobne upominki i pamiątowe puchary.

Mecz o 1 miejsce:
Karolczyk/Ścigocki - Płomiński/Szwaba 2:1 (15:10; 10:15, 11:9)

Mecz o 3 miejsce:
Sykuła/Sykuła - Sobociński/Prus 0:2 (12:15; 10:15)

Półfinały:
Płomiński/Szwaba - Sykuła/Sykuła 2:1
Karolczyk/Ścigocki - Sobociński/Prus 2:0

Klasyfikacja końcowa:
1. Karolczyk/Ścigocki
2. Płomiński/Szwaba
3. Sobociński/Prus
4. Sykuła/Sykuła

Dalsze miejsca:
- Chmiel J./Kruczkowski
- Matuła/Madej
- Chmiel K./Schmidt
- Kuś/Bobrowski
- Szymczak/Nowacki
- Sieg/Domjan
- Kurkiewicz/Wojnowski
- Gus/Dolat

Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za udział i rywalizację w koleżeńskiej i miłej atmosferze.

13 lipca kilku chłopców trenujących na co dzień w Volley Świecie wzięło udział w turnieju plażowej piłki siatkowej w Żurze. To turniej organizowany cyklicznie przez trenera Volley Świecie Tomka Wołoszuka. W turnieju rywalizowali zarówno dorośli, jak i dzieci, chłopy i dziewczęta. Turniej poza aspektem sportowo-rekreacyjnym był przede wszystkim okazją do spotkania i integracji osób z regionu związanych ze środowiskiem siatkarskim.

Pod koniec wakacji zorganizowaliśmy siatkarską rekreację 

 

Stowarzyszenie Volley Świecie
ul. Kiepury 30, 86-105 Świecie
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
nr 59 1090 1678 0000 0001 4159 1962

STATUT STOWARZYSZENIA VOLLEY ŚWIECIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Volley Świecie w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów Stowarzyszenia określonych w dalszej części statutu.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Świecie. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Świecia i województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 
ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 
Celem Stowarzyszenia jest:
• krzewienie kultury fizycznej i popularyzacja sportu, w szczególności piłki siatkowej, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
• rozwijanie w różnych formach rekreacji i sportu,
• promowanie idei uprawiania sportu i rekreacji,
• kształtowanie postaw moralnych i etycznych członków Stowarzyszenia i wychowywanie poprzez kulturę fizyczną i sport,
• reprezentowanie świeckiego sportu siatkarskiego w kraju i promowanie Świecia,
• działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
• organizowanie treningów sportowych,
• otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków rozwoju sportu i podnoszenia umiejętności,
• organizowanie różnego rodzaju własnych zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych ,
• propagowanie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
• organizowanie obozów sportowych mających na celu podnoszenie sportowych kompetencji,
• reprezentowanie miasta i gminy oraz promowanie jego sportowego wizerunku poprzez udział w różnego rodzaju zawodach i imprezach.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
• zwyczajnych,
• wspierających,
• honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
• złoży deklarację członkowską na piśmie,
• przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 7 członków Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
• biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
• korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
• udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
• zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
• brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
• przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
• regularnego opłacania składek.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
• pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
• wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
- śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 
ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 
Władzami Stowarzyszenia są:
• Walne Zgromadzenie Członków,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna.
• Kadencja władz.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
• z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
• z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
• określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
• uchwalania zmian statutu,
• wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
• udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
• rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
• uchwalanie budżetu,
• uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
• podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
• rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
• rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
• podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
• podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z 2 do 3 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Decyzje Zarządu zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należą:
• realizacja celów Stowarzyszenia,
• wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
• sporządzanie planów pracy i budżetu,
• sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
• podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
• zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
• przyjmowanie i skreślanie członków,
• ustalanie wysokości i sposobu pobierania składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
• kontrolowanie działalności Zarządu,
• składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
• prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
• składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
• składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
d. dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z działalności własnej.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest prezes Zarządu i wiceprezes Zarządu działający jednoosobowo, a dopiero w przypadku umów na kwoty powyżej 3000 zł wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 
Statut przyjęto uchwałą w dniu 3 grudnia 2018 r.

 

 

Zachęcamy rodziców do zapewnienia dzieciom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego pod okiem instruktorów siatkówki.

Szczegółowe informacje i zapisy dzieci bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć u instruktorów lub telefonicznie pod numerem 602 243 808.

plakat media

Partnerzy i wsparcie:

schumacher cedeka sp3 sp8 oksir swiecie mm
vistula park moto broker skrzynka piwa A&K